Uudised

12:40 18.01.2021

PRIA-maaelu mitmekesistamise toetuste taotlusvoor avaneb märtsis 2021

PRIA toetusmeetme 6.4 „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ eesmärk on eelduste
loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Toetust saab taotleda mikroettevõte (kuni 9 töötajaga), kes on tegutsenud 2aastat ja loob uusi töökohti. 

Toetuse suurus on kuni 150 000 eurot, omafinantseering 60%. Toetust saab kasutada uute seadmete ostmiseks ja tootmis- või teenindusruumide ehitamiseks, renoveerimiseks. Projekti ettevalmistustega tuleks alustada varakult, sest ehitustegevustele toetuse taotlemisel PEAVAD EHITUSPROJEKT JA EHITUSLUBA OLEMAS OLEMA ENNE TAOTLUSE ESITAMIST, samuti min 3 hinnapakkumist, 

Toetusmeetme esitlust vaata SIIN.       
Toetuse määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/119062020023?leiaKehtiv

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete määratlemise juhend (VKE teatmik): http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0017.01/DOC_1

Lisainfo:
Allar Korjas
allar.korjas@agri.ee
peaspetsialist  | Maaelupoliitika ja analüüsi osakond
625 6162
502 2946

Kultuuripärand