Toetused

COVID-10 eriolukorra meetmed

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) - kaubandus-, teenindus-, turismisektorile ja väike-ettevõtjate toetus.

Töötukassa - töötasu hüvitise toetus

Kredex - raskustesse sattunud ettevõtetele laen ja laenukäendus 

RTK (Riigi Tugiteenuste Keskus) toetused ettevõtjale

Starditoetus - Sihtgrupp: Alustav ettevõtja, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud. Starditoetuse abil soovime toetada arengupotentsiaaliga, alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu.

Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede - Sihtgrupp: Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 24 kuud. Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket.

EASi toetused ettevõtjale

ETTEVÕTTE ARENG

Valdkondlik diagnostika - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Ettevõttele, kellel on soov ja võimekus realiseerida ambitsioonikaid kasvu- ja arenguplaane, kellel on olemas ekspordi kogemused ning kes tegeleb oma toote või teenuse arendamisega. Eksperdi erapooletu hinnang koos võimalikele arenguvajadustele ja -võimalustele osutamisega aitab ettevõttel planeerida oma ressursse sinna, kus neid on kõige rohkem vaja ning keskenduda seeläbi oma ettevõtte kõige olulisemate eesmärkide saavutamisele.

Uue toote turule toomise meistriklass - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Ambitsioonikad kasvupotentsiaaliga ettevõtted, kellel on olemas omatoote prototüüp, mille turule toomise plaaniga meistriklassi raames hakatakse tegelema. Varasem toote turule toomise kogemus ei ole oluline. Meistriklass aitab teie ettevõttel ekspertide abiga vähendada toote turule toomisega kaasnevaid riske ning tõsta oma ettevõtte uute toodete / teenuste turule toomise võimekust. Uue toote turule toomise meistriklass on praktiline intensiivkursus 2-3 meeskonnaliikmele.

Digidiagnostika - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja.  Toetuse eesmärk on toetada töötleva tööstuse ja mäetööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostikate koostamist.

Ettevõtte arenguprogramm - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust.

Välisvärbamise toetus - Sihtgrupp: Alustav ja tegutsev ettevõtja. Välisvärbamise toetuse abil soovime toetada välisriigist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) spetsialistide värbamist, mis aitaks leevendada IKT spetsialistide puudust kõigis sektorites.

Ettevõtjate võrkudega liitumise programm - Sihtgrupp: Alustav ja tegutsev ettevõtja. Toetuse andmise eesmärgiks on leevendada ettevõtjale võrguga (elektri-, vee-ja kanalisatsiooni-,  gaasi-, kaugkütte-, kaugjahutus või sidevõrk) liitumise kitsaskohti ning seeläbi kasvatada ettevõtja lisandväärtust ja luua uusi töökohti. Programmi sihtpiirkond on Eesti, välja arvatud Tallinna linn koos piirnevate omavalitsustega ning Tartu linn. Programmist toetatakse võrguga liitumist, olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamist või elektriühenduse parandamiseks seadmete soetamist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks.

Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja.  Toetust antakse ettevõtte tegutsemismudeli muutmiseks, mille tulemusena paranevad ettevõtte majandustulemused ning kasvab ettevõtja enda tulevane investeerimisvõimekus. Uus ärimudel on uuenduslik Eesti turismisektori jaoks ning seeläbi on võimalik kasvatada Eesti kui turismimaa konkurentsivõimet. 

Suurinvestori toetus - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. uurinvestori toetuse eesmärgiks on julgustada nii Eestis juba tegutsevaid ettevõtteid kui ka potentsiaalseid välisinvestoreid tegema uusi, suuremahulisi investeeringuid töötleva tööstuse sektorisse, luues seeläbi uusi keskmisest kõrgema palgaga töökohti, kasvatades eksporti ja tõstes Eesti mainet innovatsiooni toetava riigina.

Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Eestisse rajatav tugiteenuskeskus võib olla rahvusvahelise kontserni äritegevust toetav raamatupidamise-, finants-, personali- (välja arvatud tööjõu rendi), hankimise-, insener-tehnilise projekteerimise-, klienditoe- ja tehnilise teenuse (näiteks hoolduse ja remondi), ning infotehnoloogiaga seotud tugifunktsioonide täitmiseks (sealhulgas tarkvara ja riistvara arendamiseks) mõeldud keskus.

TOOTEARENDUS JA DISAIN

Uue toote turule toomise meistriklass - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Ambitsioonikad kasvupotentsiaaliga ettevõtted, kellel on olemas omatoote prototüüp, mille turule toomise plaaniga meistriklassi raames hakatakse tegelema. Varasem toote turule toomise kogemus ei ole oluline. Meistriklass aitab teie ettevõttel ekspertide abiga vähendada toote turule toomisega kaasnevaid riske ning tõsta oma ettevõtte uute toodete / teenuste turule toomise võimekust. Uue toote turule toomise meistriklass on praktiline intensiivkursus 2-3 meeskonnaliikmele.

Tööstusettevõtja tootearenduse toetus - Sihtgrupp: Tööstusettevõtjad. Toetuse abil soovime julgustada tööstusettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse välja uued konkurentsivõimelised tooted ja teenused.

Tootearendustoetus Eurostars - Sihtgrupp: Väikese- või keskmise suurusega ambitsioonikas ettevõte, kes on valmis innovaatiliste toodete/teenuste arendustegevustesse investeerima. Eurostars on rahvusvaheline koostöö meede, mille eesmärk on võimaldada väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetel teha riikidevahelist teadus- ja arenduskoostööl põhinevat tootearendust. Meetme eesmärk on toetada Eesti väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete innovatsioonialast arendusvõimekust ja konkurentsivõimet välisturgudel.
Eurostarsi taotluse esitamine ja taotluse hindamine toimub tsentraalselt Euroopas. Eesti ettevõtete rahastamise otsused vastavalt tsentraalsele hindamisele teeb EAS.

Ettevõtte arenguprogramm - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust.

Innovatsiooniosak - Sihtgrupp: Alustav ja tegutsev ettevõtja. Kui teie ettevõte vajab arenduste käivitamiseks nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt, siis on EAS-i innovatsiooniosak mõeldud just teile.

Innovatsiooni edendavate hangete toetamine - Sihtgrupp: avaliku sektori hankijad. Innovatsiooni toetavate hangete programmist saab hankija nii rahalist tuge kui ka teadmisi, kuidas viia läbi hange, mille tulemusel paranevad avalikud teenused/muutuvad avalikud teenused kaasaegsemaks. Pakkujale annab tarkadel hangetel osalemine võimaluse töötada välja unikaalseid tooteid ja teenuseid, mis muudavad ettevõtte konkurentsivõimelisemaks ja edukamaks.
Uuri järele, kas Sinu asutuse plaanis olev arendus võiks olla innovatiivne riigihange – saada ideekirjeldus innovatsioonihanked@eas.ee.

Arendusosak - Sihtgrupp: Alustav ja tegutsev ettevõtja. Arendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal koos pädevate teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides.

TÖÖSTUSE DIGITALISEERIMINE

Digidiagnostika - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja.  Toetuse eesmärk on toetada töötleva tööstuse ja mäetööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostikate koostamist.

Ettevõtte arenguprogramm - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust.

TURISM

Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja.  Toetust antakse ettevõtte tegutsemismudeli muutmiseks, mille tulemusena paranevad ettevõtte majandustulemused ning kasvab ettevõtja enda tulevane investeerimisvõimekus. Uus ärimudel on uuenduslik Eesti turismisektori jaoks ning seeläbi on võimalik kasvatada Eesti kui turismimaa konkurentsivõimet. 

Rahvusvaheliste konverentside toetus - Sihtgrupp: Eestis registreeritud juriidilised isikud, samuti Eesti riigiasutused ja KOV-id. Rahvusvaheliste konverentside välisturundust ja kvaliteetset korraldust toetame selleks, et sõnum Eestist kui atraktiivsest reisisihist ning oluliste konverentside toimumiskohast jõuaks võimalikult paljude inimesteni ning tooks siia uusi külastajaid. Iga ööbiva väliskülastajaga kaasneb tulu meie teenindussektorile ning igal osalejal peab Eestist jääma mälestus, mis toob teda ja tema sõprusringkonda siia ka tulevikus.

EKSPORT

Ettevõtte arenguprogramm - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust.

Ühisstendid rahvusvahelistel ärimessidel - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Riiklike ühisstendide korraldamisega aitab EAS Eesti ettevõtetel välisturgudel edu saavutada. Ühisstendid loovad meie ettevõtetele head võimalused uute kontaktide leidmiseks ning oma toodete ja teenuste otseturundamiseks sihtturu edasimüüjatele ja tarbijatele.

Loomemajanduse eksporditoetus - Sihtgrupp: Alustav ja tegutsev ettevõtja, avalik ja kolmas sektor. EAS soovib loomemajanduse eksporditoetuse kaudu toetada loomemajanduse ettevõtete ekspordiga alustamist või selle hoogustamist.

VÄLISINVESTEERINGUD

Suurinvestori toetus - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. uurinvestori toetuse eesmärgiks on julgustada nii Eestis juba tegutsevaid ettevõtteid kui ka potentsiaalseid välisinvestoreid tegema uusi, suuremahulisi investeeringuid töötleva tööstuse sektorisse, luues seeläbi uusi keskmisest kõrgema palgaga töökohti, kasvatades eksporti ja tõstes Eesti mainet innovatsiooni toetava riigina.

Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Eestisse rajatav tugiteenuskeskus võib olla rahvusvahelise kontserni äritegevust toetav raamatupidamise-, finants-, personali- (välja arvatud tööjõu rendi), hankimise-, insener-tehnilise projekteerimise-, klienditoe- ja tehnilise teenuse (näiteks hoolduse ja remondi), ning infotehnoloogiaga seotud tugifunktsioonide täitmiseks (sealhulgas tarkvara ja riistvara arendamiseks) mõeldud keskus.

LOOMEMAJANDUS

Loomemajanduse eksporditoetus - Sihtgrupp: Alustav ja tegutsev ettevõtja, avalik ja kolmas sektor. EAS soovib loomemajanduse eksporditoetuse kaudu toetada loomemajanduse ettevõtete ekspordiga alustamist või selle hoogustamist.

EASi toetatud projektide andmebaas

Tutvu ka EASi pakutavate teenustega

Eesti Töötukassa toetused ettevõtjale

Ettevõtluse alustamise toetuse eesmärk on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.

LEADER toetused ettevõtjale

Leaderi toetusskeemi erinevus teiste toetustega võrreldes on see, et maapiirkondadele antakse võimalus kohapeal otsustada toetuste jagamise üle. Eestis on moodustatud 24 kohalikku tegevusgruppi, kes on koostanud piirkondlikud arengustrateegiad, ja nende elluviimiseks saabki toetusi taotleda.

Valgamaal tegutseb 2 LEADER-gruppi:

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu pakutavad toetused

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja pakutavad toetused

PRIA toetused ettevõtjale

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) ülesandeks on riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Kalandusfondi toetuste ja turukorralduslike toetuste andmise korraldamine, seadusega ettenähtud põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine, nende andmete töötlemine ning analüüsimine.

KIK toetused ettevõtjale

Keskkonnainvesteeringute Keskuse põhitegevuseks on rahastada erinevaid keskkonnaprojekte nii Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast kui Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF), Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfondist (ESF). Samuti on KIKist võimalik taotleda sihtotstarbelist keskkonnalaenu soovitud projekti elluviimiseks.

Archimedes toetused ettevõtjale

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja.

Uuendatud 25.05.2020

Kultuuripärand