Toetused

RTK (Riigi Tugiteenuste Keskus) toetused ettevõtjale

Starditoetus - Sihtgrupp: Alustav ettevõtja, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud. Starditoetuse abil soovime toetada arengupotentsiaaliga, alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu.

Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede - Sihtgrupp: Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 24 kuud. Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket. Meede on avatud voorudena üks kord aastas perioodil 2019 - 2023.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetused ettevõtjale

ETTEVÕTTE ARENG
Valdkondlik diagnostika - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Ettevõttele, kellel on soov ja võimekus realiseerida ambitsioonikaid kasvu- ja arenguplaane, kellel on olemas ekspordi kogemused ning kes tegeleb oma toote või teenuse arendamisega. Eksperdi erapooletu hinnang koos võimalikele arenguvajadustele ja -võimalustele osutamisega aitab ettevõttel planeerida oma ressursse sinna, kus neid on kõige rohkem vaja ning keskenduda seeläbi oma ettevõtte kõige olulisemate eesmärkide saavutamisele.

Rakendusuuringute toetuson ellu kutsutud selleks, et aidata ettevõtetel kasvatada teadus- ja arendustegevuse nõudlust, mille tulemusena suureneb ettevõtjate tulu uutest või oluliselt muudetud tehnoloogiatest, protsessidest (s.h digitaliseerimine), toodetest või teenustest. Projekti võib teha ettevõttesiseselt või koostöös teiste ettevõtete, teadusasutuste, katselaborite, intellektuaalomandi ekspertidega Eestist või välismaalt. Rakendusuuringute meetme toetusmäär on olenevalt ettevõtte suurusest, asukohast ja planeeritavatest. Toetuse taotlemisele eelneb kohustuslik eelnõustamine: Kaupo Reede kaupo.reede@eas.ee

Ettevõtte arenguprogramm -  taotleja on vähemalt 3 aastat tegutsenud 8 või enama töötajaga tööstusettevõte või samadele nõuetele vastav teenindusettevõte, mis panustab nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse. Toetatakse ettevõtja pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust. Arenguprogrammis osaluseks peab esmalt ära täitma küsimustiku.

Digidiagnostika - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja.  Toetuse eesmärk on toetada töötleva tööstuse ja mäetööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostikate koostamist.

Ettevõtte arenguprogramm - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust.

Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja.  Toetust antakse ettevõtte tegutsemismudeli muutmiseks, mille tulemusena paranevad ettevõtte majandustulemused ning kasvab ettevõtja enda tulevane investeerimisvõimekus. Uus ärimudel on uuenduslik Eesti turismisektori jaoks ning seeläbi on võimalik kasvatada Eesti kui turismimaa konkurentsivõimet. 

Suurinvestori toetus - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. uurinvestori toetuse eesmärgiks on julgustada nii Eestis juba tegutsevaid ettevõtteid kui ka potentsiaalseid välisinvestoreid tegema uusi, suuremahulisi investeeringuid töötleva tööstuse sektorisse, luues seeläbi uusi keskmisest kõrgema palgaga töökohti, kasvatades eksporti ja tõstes Eesti mainet innovatsiooni toetava riigina.

Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Eestisse rajatav tugiteenuskeskus võib olla rahvusvahelise kontserni äritegevust toetav raamatupidamise-, finants-, personali- (välja arvatud tööjõu rendi), hankimise-, insener-tehnilise projekteerimise-, klienditoe- ja tehnilise teenuse (näiteks hoolduse ja remondi), ning infotehnoloogiaga seotud tugifunktsioonide täitmiseks (sealhulgas tarkvara ja riistvara arendamiseks) mõeldud keskus.

Sektoritevahelise mobiilsuse toetus teadlase palkamiseks - Sihtgrupp: Era- või avalikusektori asutus.Toetuse eesmärk on sektoritevahelise koostöö soodustamine, tõstes Eesti era- ja avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja mitmekesistades teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites.

TOOTEARENDUS JA DISAIN
Tootearendustoetus Eurostars - Sihtgrupp: Väikese- või keskmise suurusega ambitsioonikas ettevõte, kes on valmis innovaatiliste toodete/teenuste arendustegevustesse investeerima. Eurostars on rahvusvaheline koostöö meede, mille eesmärk on võimaldada väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetel teha riikidevahelist teadus- ja arenduskoostööl põhinevat tootearendust. Meetme eesmärk on toetada Eesti väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete innovatsioonialast arendusvõimekust ja konkurentsivõimet välisturgudel.
Eurostarsi taotluse esitamine ja taotluse hindamine toimub tsentraalselt Euroopas. Eesti ettevõtete rahastamise otsused vastavalt tsentraalsele hindamisele teeb EAS.

Innovatsiooniosak - Sihtgrupp: Alustav ja tegutsev ettevõtja. Kui teie ettevõte vajab arenduste käivitamiseks nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt, siis on EAS-i innovatsiooniosak mõeldud just teile.

Innovatsiooni edendavate hangete toetamine - Sihtgrupp: avaliku sektori hankijad. Innovatsiooni toetavate hangete programmist saab hankija nii rahalist tuge kui ka teadmisi, kuidas viia läbi hange, mille tulemusel paranevad avalikud teenused/muutuvad avalikud teenused kaasaegsemaks. Pakkujale annab tarkadel hangetel osalemine võimaluse töötada välja unikaalseid tooteid ja teenuseid, mis muudavad ettevõtte konkurentsivõimelisemaks ja edukamaks.
Uuri järele, kas Sinu asutuse plaanis olev arendus võiks olla innovatiivne riigihange – saada ideekirjeldus innovatsioonihanked@eas.ee.

Arendusosak - Sihtgrupp: Alustav ja tegutsev ettevõtja. Arendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal koos pädevate teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides.

Eesti – Norra koostööprogramm Green ICT - Sihtgrupp: eraettevõtted. Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut. Toetuse andmise eesmärgiks on Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate projektide abil. 

Sektoritevahelise mobiilsuse toetus teadlase palkamiseks - Sihtgrupp: ettevõteted, kolmas ja avalik sektor (v.a. korralisel evalveerimisel positiivselt evalveeritud TA asutused ning tehnoloogia arenduskeskused), kes võtavad tööle doktorikraadiga teadlase. Eesmärk on sektoritevahelise koostöö soodustamine. See tõstab Eesti era- ja avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja mitmekesistab teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites.

TÖÖSTUSE DIGITALISEERIMINE

Digidiagnostika - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja.  Toetuse eesmärk on toetada töötleva tööstuse ja mäetööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostikate koostamist.

Eesti – Norra koostööprogramm Green ICT - Sihtgrupp: eraettevõtted. Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut. Toetuse andmise eesmärgiks on Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate projektide abil. 

TURISM
Rahvusvaheliste konverentside toetus - Sihtgrupp: Eestis registreeritud juriidilised isikud, samuti Eesti riigiasutused ja KOV-id. Rahvusvaheliste konverentside välisturundust ja kvaliteetset korraldust toetame selleks, et sõnum Eestist kui atraktiivsest reisisihist ning oluliste konverentside toimumiskohast jõuaks võimalikult paljude inimesteni ning tooks siia uusi külastajaid. Iga ööbiva väliskülastajaga kaasneb tulu meie teenindussektorile ning igal osalejal peab Eestist jääma mälestus, mis toob teda ja tema sõprusringkonda siia ka tulevikus.

EASi toetatud projektide andmebaas

Tutvu ka EASi pakutavate teenustega

Eesti Töötukassa toetused ettevõtjale

Ettevõtluse alustamise toetuse eesmärk on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.

Palgatoetus - eesmärk on toetada tööandjat pikaajalise töötu, noore, vähenenud töövõimega inimese, rahvusvahelise kaitse saaja või hiljuti vanglast vabanenud isiku tööle rakendamisel.

LEADER toetused ettevõtjale

Leaderi toetusskeemi erinevus teiste toetustega võrreldes on see, et maapiirkondadele antakse võimalus kohapeal otsustada toetuste jagamise üle. Eestis on moodustatud 24 kohalikku tegevusgruppi, kes on koostanud piirkondlikud arengustrateegiad, ja nende elluviimiseks saabki toetusi taotleda.

Valgamaal tegutseb 2 LEADER-gruppi:

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu pakutavad toetused

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja pakutavad toetused

PRIA toetused ettevõtjale

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusmeetme taotlusvoor 17-31.03.2021. Sihtgrupp: maapirkonnas tegutsevad mikroettevõtjad (kuni 9 töötajat). Programm toetab maapiirkonnas uute töökohtade teket väljaspool põllumajandussektorit ja vooru eelarve on 12 miljonit eurot. Maksimumtoetus 150 000€, omafinantseering 60%.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetused ettevõtjale

Keskkonnainvesteeringute Keskuse põhitegevuseks on rahastada erinevaid keskkonnaprojekte nii Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast kui Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF), Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfondist (ESF). Samuti on KIKist võimalik taotleda sihtotstarbelist keskkonnalaenu soovitud projekti elluviimiseks.

Ettevõtete ressursitõhusus - sihtgrupp mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted. Meetme tegevuse raames toetatakse ettevõtete innovaatilisi energia- ja ressursitõhususe investeeringuid. Toetuse summa on kuni 200 000 eurot ja maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%.

Veel toetuvõimalusi KIKist

Uuendatud 12.04.2021

Kultuuripärand