Toetused

RTK (Riigi Tugiteenuste Keskus) toetused ettevõtjale

Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede - Sihtgrupp: Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 24 kuud. Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket. Meede on avatud voorudena üks kord aastas perioodil 2019 - 2023.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetused ettevõtjale

ETTEVÕTTE ARENG

E-arvete arenduse toetus - Toetust saavad taotleda igas suuruses Eesti ettevõtted, mis on tegutsenud vähemalt 12 kuud ning pakuvad e-arvete operaatorteenust, kassasüsteemi, makselahenduse või muud majandustarkvarateenust. E-arvete toetusmeetme kogumaht on 1 miljon eurot. Suurim toetus on 20 000 eurot ning omafinantseeringu maht 50 protsenti. 

Valdkondlik diagnostika - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Ettevõttele, kellel on soov ja võimekus realiseerida ambitsioonikaid kasvu- ja arenguplaane, kellel on olemas ekspordi kogemused ning kes tegeleb oma toote või teenuse arendamisega. Eksperdi erapooletu hinnang koos võimalikele arenguvajadustele ja -võimalustele osutamisega aitab ettevõttel planeerida oma ressursse sinna, kus neid on kõige rohkem vaja ning keskenduda seeläbi oma ettevõtte kõige olulisemate eesmärkide saavutamisele.

Rakendusuuringute toetuson ellu kutsutud selleks, et aidata ettevõtetel kasvatada teadus- ja arendustegevuse nõudlust, mille tulemusena suureneb ettevõtjate tulu uutest või oluliselt muudetud tehnoloogiatest, protsessidest (s.h digitaliseerimine), toodetest või teenustest. Projekti võib teha ettevõttesiseselt või koostöös teiste ettevõtete, teadusasutuste, katselaborite, intellektuaalomandi ekspertidega Eestist või välismaalt. Rakendusuuringute meetme toetusmäär on olenevalt ettevõtte suurusest, asukohast ja planeeritavatest. Toetuse taotlemisele eelneb kohustuslik eelnõustamine: Kaupo Reede kaupo.reede@eas.ee

Ettevõtte arenguprogramm -  taotleja on vähemalt 3 aastat tegutsenud 8 või enama töötajaga tööstusettevõte või samadele nõuetele vastav teenindusettevõte, mis panustab nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse. Toetatakse ettevõtja pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust. Arenguprogrammis osaluseks peab esmalt ära täitma küsimustiku.

Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Eestisse rajatav tugiteenuskeskus võib olla rahvusvahelise kontserni äritegevust toetav raamatupidamise-, finants-, personali- (välja arvatud tööjõu rendi), hankimise-, insener-tehnilise projekteerimise-, klienditoe- ja tehnilise teenuse (näiteks hoolduse ja remondi), ning infotehnoloogiaga seotud tugifunktsioonide täitmiseks (sealhulgas tarkvara ja riistvara arendamiseks) mõeldud keskus.
 

TOOTEARENDUS JA DISAIN
Tootearendustoetus Eurostars - Sihtgrupp: Väikese- või keskmise suurusega ambitsioonikas ettevõte, kes on valmis innovaatiliste toodete/teenuste arendustegevustesse investeerima. Eurostars on rahvusvaheline koostöö meede, mille eesmärk on võimaldada väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetel teha riikidevahelist teadus- ja arenduskoostööl põhinevat tootearendust. Meetme eesmärk on toetada Eesti väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete innovatsioonialast arendusvõimekust ja konkurentsivõimet välisturgudel.
Eurostarsi taotluse esitamine ja taotluse hindamine toimub tsentraalselt Euroopas. Eesti ettevõtete rahastamise otsused vastavalt tsentraalsele hindamisele teeb EAS.

Innovatsiooni edendavate hangete toetamine - Sihtgrupp: avaliku sektori hankijad. Innovatsiooni toetavate hangete programmist saab hankija nii rahalist tuge kui ka teadmisi, kuidas viia läbi hange, mille tulemusel paranevad avalikud teenused/muutuvad avalikud teenused kaasaegsemaks. Pakkujale annab tarkadel hangetel osalemine võimaluse töötada välja unikaalseid tooteid ja teenuseid, mis muudavad ettevõtte konkurentsivõimelisemaks ja edukamaks.
Uuri järele, kas Sinu asutuse plaanis olev arendus võiks olla innovatiivne riigihange – saada ideekirjeldus innovatsioonihanked@eas.ee.

TURISM
Rahvusvaheliste konverentside toetus - Sihtgrupp: Eestis registreeritud juriidilised isikud, samuti Eesti riigiasutused ja KOV-id. Rahvusvaheliste konverentside välisturundust ja kvaliteetset korraldust toetame selleks, et sõnum Eestist kui atraktiivsest reisisihist ning oluliste konverentside toimumiskohast jõuaks võimalikult paljude inimesteni ning tooks siia uusi külastajaid. Iga ööbiva väliskülastajaga kaasneb tulu meie teenindussektorile ning igal osalejal peab Eestist jääma mälestus, mis toob teda ja tema sõprusringkonda siia ka tulevikus.

EASi toetatud projektide andmebaas

Tutvu ka EASi pakutavate teenustega

Eesti Töötukassa toetused ettevõtjale

Ettevõtluse alustamise toetuse eesmärk on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.

Palgatoetus - eesmärk on toetada tööandjat pikaajalise töötu, noore, vähenenud töövõimega inimese, rahvusvahelise kaitse saaja või hiljuti vanglast vabanenud isiku tööle rakendamisel.

LEADER toetused ettevõtjale

Leaderi toetusskeemi erinevus teiste toetustega võrreldes on see, et maapiirkondadele antakse võimalus kohapeal otsustada toetuste jagamise üle. Eestis on moodustatud 24 kohalikku tegevusgruppi, kes on koostanud piirkondlikud arengustrateegiad, ja nende elluviimiseks saabki toetusi taotleda.

Valgamaal tegutseb 2 LEADER tegevusgruppi:

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu pakutavad toetused

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja pakutavad toetused

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetused ettevõtjale

Keskkonnainvesteeringute Keskuse põhitegevuseks on rahastada erinevaid keskkonnaprojekte nii Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast kui Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF), Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfondist (ESF). Samuti on KIKist võimalik taotleda sihtotstarbelist keskkonnalaenu soovitud projekti elluviimiseks.

 

 

Uuendatud 07.10.2022

Kultuuripärand