Lähisündmused

13:51 03.09.2018

Rivo Noorkõiv: "Kagu-Eesti tuleb sumisema panna"

Ajavahemikul 30.-31. august 2018 toimus Kagu-Eesti kolme maakonna kutsel riigiametnike ja partnerite külaskäik Põlva, Valga ja Võru maakondadesse. Visiidi lõpus toimus Valga Kutseõppekeskuses seminar, mida modereeris OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.

Noorkõiv rõhutas visiiti kokkuvõtvas sõnavõtus, et selline kolme maakonna kohalike omavalitsuste, arenduskeskuste ja keskvalitsuse töötajate töine kokkusaamine on märgilise tähendusega uue halduskultuuri loomisel ja mitmetasandilise valitsemise juurutamises Eestis.

Tema arvates on vaja haldusreformiga edasi liikuda, et saavutada reformi käigus püstitatud eesmärkide täitmine, sh kohalike omavalitsuste suurem finantsautonoomia ning võimekus juhtida kohalikku arengut. Kagu-Eesti kolme maakonna arengulistele väljakutsetele vastamine nõuab nii kohalike arengueelduste nutikat kasutamist kui tarku lahendusi üleilmastuvas maailmas toimetulemiseks. Selleks, et Kagu-Eesti elanike heaolu ja piirkonna konkurentsivõimet kasvatada on vaja tavapäraste lähenemiste kõrval võtta kasutusele innovatiivseid lahendusi. Tuleks julgelt viia läbi piloote, et proovida uute ärimudelite rakendamisega edu saavutada.

Noorkõivu sõnul omab Kagu-Eesti pikka välispiiri, mis on üheks võimaluseks Euroopa Liidu piiriülese koostöö raames võimestada Eesti-Läti kohalike omavalitsuste koostööd. Valga-Valka ühistegevus on heaks näiteks kahe riigi tööturu, teenuste osutamise ja kultuurikontaktide arengust. Ka siin on vaja edasiminekut, kaasates Eesti-Läti valitsuskomisjonid. Kagu-Eesti ääremaaline kuvand on vaja murda. Selleks on vaja investeerida taristusse- kruusateede kõvakatte alla viimine, kiire internet, siinsete ettevõtete turutõrgete ületamine ja logistilise positsiooni potentsiaali väljamängimine rahvusvahelises multimodaalses transpordikoridoris.

Kujundades piirkonnast atraktiivse elu- ja ärikeskkonnaga regiooni on võimalik peatada elanike arvu vähenemine. Inimvara, nagu mujal Eestis, on ka Kagu-Eesti edu võti. Panustades noortele loome tulevikuperspektiivi nii tarkade töökohtade tarvis tootmises kui teenusmajanduses. Rohemajanduse arendamine toetab piirkonnas turismi. Kagu-Eesti kultuuriline mitmekesisus ja pärandtehnoloogiate kasutamine loovad unikaalse konkurentsieelise, mis toetavad piirkonna turundamist loodussõbraliku, ajaloost pakatava ja loomingulise külastuskeskkonnana. Kokkuvõttes, leidis Rivo Noorkõiv, et Kagu-Eesti tuleb sumisema panna.