Otepää ja Valgamaa turismipiirkondade võimekuse ja koostöö tugevdamine

Ühisprojekti „Otepää ja Valgamaa turismipiirkondade võimekuse ja koostöö tugevdamine“

Projekti tegevuskava hõlmab perioodi märts 2017.a – aprill 2019.a

Projekti peamiseks eesmärgiks:

Soodustada Valgamaa kollaste raamide lähikonnas asuvate ettevõtjate omavahelist suhtlemist ning luua eeldused ettevõtjate võrgustiku (või kahe võrgustiku - „suuremad“ ja „väiksemad“ ettevõtjad eraldi) arenemiseks.

Projekti alameesmärgiks on:

Luua ettevõtjatele võimalused omavahelise koostöö arendamiseks läbi koolituste, õppereisi ja koostöö toetamise. Anda praktilised oskused sotsiaalmeedia kasutamisvõimaluste kohta ning inspireerivaid ideid uute teenuste loomiseks.

Eeltoodud tegevused aitavad kaasa turismiettevõtjate võimekuse suurenemisele, käibe kasvule ning olemasolevate kui ka uute teenuste arendamisele.

Piirkonnas tegutsevate ettevõtete tundmine ja vastastikkune usaldus võimaldab teha tulemuslikku koostööd, mille tulemusel võivad tekkida uued sündmused ja/või turismiteenused. Atraktiivsete, kliendisõbralike turismiteenuste, ürituste olemasolu ja kättesaadavus, loob eeldused nii piirkonna külastajate arvu kui ka ettevõtete käibe kasvuks, mis omakorda suurendab nii ettevõtjate huvi kuuluda koostöövõrgustikku kui ka tugevdab piirkonna konkurentsivõimet tervikuna.

Projekt koosneb kolmest peamisest tegevusest:

1. Koostöös konsultandiga viiakse läbi uuring Tõrva, Otepää ja Valga piirkonna ettevõtjate seas, et kaardistada piirkondade huvid ja vajadused ning valmisolek ühisteks tegevusteks. Koostöös Lõuna-Eesti kollaste akende võrgustiku eestvedajatega luuakse Valgamaa kollaste akende võrgustiku arendamiseks tegevusplaan aastani 2019.

2. Korraldatakse ettevõtjate õppereis läbi Tartu- ja Jõgevamaa kollaste akende marsruudi Ida-Virumaale, et tutvuda sealse turismiklastri tegevustega, kohaliku ettevõtluse ning atraktsioonidega. Ühine õppereis aitab kaasa ettevõtjate omavahelise suhtluse arendamisele ning annab teadmisi, ideid uute teenuste loomiseks.

3. Korraldatakse turismiettevõtjatele sotsiaalmeedia ja internetiturunduse koolitus (2 päevane praktiline koolitus Otepää ja Valga+Tõrva piirkonnas). Koolituse tulemusel paranevad ettevõtjate oskused oma teenuste reklaamimisel ning suureneb teadlikkus kollaste akende võrgustiku erinevatest turunduskanalitest ja koostöövõimalustest.

Oodatavad tulemused:

Piirkondade ettevõtjate ning piirkondade omavaheline suhtlemine on aktiivsem ning ollakse valmis tegema ühistegevusi nii maakonna siseselt kui Lõuna-Eesti kollaste akende võrgustiku teiste liikmetega. Valminud on konkreetne tegevusplaan Valgamaa kolalste akende võrgustiku arendamiseks kuni aastani 2021.

 

Investeering on toetatud EAFRD, MAK 2014-2020 Leader meetme ja Valgamaa Partnerluskogu poolt.

Projekti eelarve kokku on: 14 222 € + km

Kultuuripärand