PILT

Idee vormimine

Kuidas alustada oma ettevõtmisega?

PILT

Jätkusuutlikkus

Kuidas tagada ettevõtmise
pidev areng?

PILT

Omavalitsusele

Kuidas arendada kohaliku omavalitsuse elu?

PILT

Investorile

Kuidas saab Sinu investeering teoks Valgamaal?

Hangete kord

 

                                                                                                                                                                         KEHTESTATUD
                                                                                                                                                       SA Valgamaa Arenguagentuuri
                                                                                                                                                       juhatuse otsusega
                                                                                                                                                       07.01.2014 nr AA1-3.2/1/2014


Sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur hankekord
§ 1. Reguleerimisala
Sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur hankekord (edaspidi kord) reguleerib
sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur (edaspidi SVÄ) riigihangete planeerimist ja
korraldamist ning hankelepingute sõlmimist.
§ 2. Hanke korraldamise üldpõhimõtted
Hanke korraldamisel on hankija, sõltumata hankelepingu maksumusest, kohustatud
järgima riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.
§ 3. Hanke piirmäärad
(1) Käesolevas korras sätestatud tingimused kehtivad:
1) riigihanke piirmäära ületavale riigihankele;
2) lihthanke korraldamise kohustuse maksumuse piirmäära ületavale riigihankele
(edaspidi lihthange);
3) hankele alla lihthanke piirmäära;
4) lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimisele.
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud riigihanke eeldatav
hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta on:
1) asjade ostmise, üürimise, rentimise ja liisimise ning teenuste tellimise korral 40 000
eurotjaüle selle;
2) ehitustööde tellimisel 250 000 eurot ja üle selle.
(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud lihthanke eeldatav hankelepingu
maksumus ilma käibemaksuta on:
1) asjade ostmise, üürimise, rentimise ja liisimise ning teenuste tellimise korral
vähemalt 10 000 eurot, kuid vähem kui 40 000 eurot;
2) ehitustööde tellimisel vähemalt 30 000 eurot, kuid vähem kui 250 000 eurot.
§ 4. Hankeplaan
(1) Asjade ostmine, üürimine, rentimine ja liisimine ning teenuste tellimine lepingute
alusel eeldatava maksumusega alates 10 000 eurost (ilma käibemaksuta) ning
ehitustööde tellimine lepingute alusel eeldatava maksumusega alates 30 000 eurost
(ilma käibemaksuta) kinnitatakse hankeplaanina SVA juhatuse otsusega hiljemalt ühe
kuu jooksul peale SVA eelarve vastuvõtmist. Hankeplaani täpsustatakse vajadusel
teisel poolaastal.
(2) Hankeplaanis näidatakse:
1) hanke nimetus;
2) hanke eeldatav maksumus ja finantseerimise allikas;
3) hanke algatamise aeg;
4) hankelepingu täitmise tähtaeg.
§ 5. Riigihanke eest vastutav isik
(1) Riigihanke eest vastutav isik on üldjuhul vastava tegevusvaldkonna, mille
tegevuseks vajalikku asja ostetakse või teenust tellitakse, konsultant.
(2) Riigihanke eest vastutav isik:
1) korraldab hanketeate ja hankedokumentide (sh hankelepingu projekti) koostamise;
2) teostab hanke väljakuulutamiseks ja andmete riigihangete registrisse kandmiseks
vajalikud toimingud;
3) väljastab hankedokumendid ja annab selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu
kohta hankemenetluses osalejatele ja huvitatud isikutele;
4) korraldab pakkumuste vastuvõtmise ja pakkujatelt asjakohaste selgituste nõudmise;
5) määrab hankekomisjoni koosolekute toimumise aja ja valmistab ette vajalikud
materjalid;
6) teavitab pakkujaid hankija otsustest;
7) esitab riigihangete registrile riigihanke aruande;
8) korraldab hankemenetluse käigus loodud ja saadud dokumentatsiooni
süstematiseerimise ja säilitamise;
9) jälgib hankelepingu korrektset täitmist.
§ 6. Hankekomisjon
(1) Riigihanke piirmäära ületava riigihanke korraldamiseks moodustatakse nõuandva
õigusega hankekomisjon. Vajadusel võib hankekomisjoni moodustada ka lihthanke
korraldamiseks.
(2) Hankekomisjon:
1) kiidab heaks hankedokumendid;
2) avab pakkumused ja viib läbi pakkumuste hindamise;
3) teeb SVA juhatusele ettepaneku pakkujate või taotlejate hankemenetlusest
kõrvaldamiseks, pakkujate või taotlejate kvalifitseerimiseks või kvalifitseerimata
jätmiseks, pakkumuste vastavaks tunnistamiseks või tagasilükkamiseks, kõigi
pakkumuste tagasilükkamiseks, hankemenetluse kehtetuks tunnistamiseks ja
pakkumuse edukaks tunnistamiseks.
(3) Hankekomisjon moodustatakse vähemalt kolmeliikmelisena. Komisjoni juhib ja
komisjoni vahelist infovahetust korraldab komisjoni esimehena riigihanke eest
vastutav isik.
(4) Hankekomisjoni töö vorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja koosolekut
juhatab komisjoni esimees. Komisjoni otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle
poole komisjoni liikmetest.
(5) Hankekomisjoni koosolek protokollitakse ja sellele kirjutavad alla kõik koosolekul
osalenud komisjoni liikmed. Komisjoni liikmel on õigus lisada komisjoni otsusele
oma kirjalik eriarvamus.
(6) Hankekomisjonil on õigus otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui
üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees on esitanud oma
seisukoha elektrooniliselt või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
Esitatud seisukohtade alusel koostab komisjoni esimees hääletusprotokolli.
§ 7. Riigihanke piirmäära ületava riigihanke korraldamine
(1) Käesoleva korra § 3 lõikes 2 sätestatud riigihanke piirmäära ületava lepingu
sõlmimiseks tuleb korraldada hankemenetlus vastavalt riigihangete seaduses
sätestatule.
(2) Hankemenetluse korraldamise otsustab SVA juhatus oma otsusega, milles^
määratakse:
1) hanke nimetus;
2) hankemenetluse liik;
3) riigihanke eest vastutav isik;
4) hankekomisjoni koosseis;
5) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral isikud, kellele
esitatakse hankedokumendid.
(3) Pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamine, kvalifitseerimine või
kvalifitseerimata jätmine, pakkumuse vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine,
kõigi pakkumuste tagasilükkamine, hankemenetluse kehtetuks tunnistamine ja
pakkumuse edukaks tunnistamine toimub hankekomisjoni motiveeritud ettepanekul
SVA juhatuse otsusega.
§ 8. Lihthanke korraldamine
(1) Käesoleva korra § 3 lõikes 3 sätestatud lihthanke lepingu sõlmimiseks tuleb
korraldada lihthange vastavalt riigihangete seaduse §-s 182 sätestatule.
(2) Lihthanke korraldamise otsustab SVA juhatus oma otsusega, milles määratakse:
1) hanke nimetus;
2) pakkumuste esitamise tähtaeg, mis ei või olla lühem kui neli tööpäeva;
3) vajadusel lihthanke dokumendi kehtestamine;
4) riigihanke eest vastutav isik;
5) vajadusel hankekomisjoni koosseis.
(3) Pakkumuse tunnistab edukaks SVA juhatus oma otsusega. Lihthanke dokumendi
olemasolul lähtutakse lihthanke korraldamisel lihthanke dokumendis sätestatud
menetlusreeglitest.
§ 9. Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamine
(1) Lepingu sõlmimisel, mille maksumus jääb alla lihthanke piirmäära, tuleb järgida
rahaliste vahendite säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutada hanke
eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi olemasolul erinevate pakkumuste
võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.
(2) Konkurentsi olemasolul teeb riigihanke eest vastutav isik ettepaneku pakkumuse
esitamiseks vähemalt kolmele isikule. Konkurentsi puudumisel või muul põhjendatud
vajadusel võib ettepaneku pakkumuse esitamiseks teha ühele isikule.
(3) Pakkumuse tunnistab edukaks riigihanke eest vastutav isik, kes teeb SVA juhatuse
liikmele ettepaneku sõlmida leping või esitab talle kinnitamiseks arve.
§ 10. Lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimine
Lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimisel tuleb järgida riigihangete seaduse §-s
19 sätestatut ning:
1) käesoleva korra § 9, kui hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta on alla 40 000
euro;
2) käesoleva korra § 8, kui hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta on 40 000
eurotjaüle selle.
§ 11. Hankelepingu sõlmimine
(1) Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkumuse teinud pakkujaga.
(2) SVA nimel sõlmib lepingu SVA juhatuse liige.
(3) Hankelepingu maksumusega alla 3000 euro võib sõlmida suuliselt. Sellisel juhul
toimub ostetud asja või tellitud teenuse eest tasumine arve alusel.
(4) Hankelepingu täitmise üle tagab kontrolli riigihanke eest vastutav isik, kui
hankelepingus ei ole sätestatud teisiti.