Toetused

EASi toetused ettevõtjale

Digidiagnostika - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja.  Toetuse eesmärk on toetada töötleva tööstuse ja mäetööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostikate koostamist.

Ettevõtte arenguprogramm - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust.

Välisvärbamise toetus - Sihtgrupp: Alustav ja tegutsev ettevõtja. Välisvärbamise toetuse abil soovime toetada välisriigist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) spetsialistide värbamist, mis aitaks leevendada IKT spetsialistide puudust kõigis sektorites.

Ettevõtjate võrkudega liitumise programm - Sihtgrupp: Alustav ja tegutsev ettevõtja. Toetuse andmise eesmärgiks on leevendada ettevõtjale võrguga (elektri-, vee-ja kanalisatsiooni-,  gaasi-, kaugkütte-, kaugjahutus või sidevõrk) liitumise kitsaskohti ning seeläbi kasvatada ettevõtja lisandväärtust ja luua uusi töökohti. Programmi sihtpiirkond on Eesti, välja arvatud Tallinna linn koos piirnevate omavalitsustega ning Tartu linn. Programmist toetatakse võrguga liitumist, olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamist või elektriühenduse parandamiseks seadmete soetamist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks.

Starditoetus - Sihtgrupp: Alustav ettevõtja, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud. Starditoetuse abil soovime toetada arengupotentsiaaliga, alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu.

Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja.  Toetust antakse ettevõtte tegutsemismudeli muutmiseks, mille tulemusena paranevad ettevõtte majandustulemused ning kasvab ettevõtja enda tulevane investeerimisvõimekus. Uus ärimudel on uuenduslik Eesti turismisektori jaoks ning seeläbi on võimalik kasvatada Eesti kui turismimaa konkurentsivõimet. 

Loomemajanduse eksporditoetus - Sihtgrupp: Alustav ja tegutsev ettevõtja, avalik ja kolmas sektor. EAS soovib loomemajanduse eksporditoetuse kaudu toetada loomemajanduse ettevõtete ekspordiga alustamist või selle hoogustamist.

Loomemajanduse koostööprojektide toetus - Sihtgrupp: Alustav ja tegutsev ettevõtja, avalik ja kolmas sektor.oetus on suunatud loome- ja teiste majandussektorite koostööprojektide elluviimisele, milles osalevad ettevõtjad arendavad oma tooteid, teenuseid, ärimudeleid  ning nende müüki ja turundust. Meetme tulemusena suureneb ettevõtete lisandväärtus ja ekspordisuutlikkus.

Suurinvestori toetus - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. uurinvestori toetuse eesmärgiks on julgustada nii Eestis juba tegutsevaid ettevõtteid kui ka potentsiaalseid välisinvestoreid tegema uusi, suuremahulisi investeeringuid töötleva tööstuse sektorisse, luues seeläbi uusi keskmisest kõrgema palgaga töökohti, kasvatades eksporti ja tõstes Eesti mainet innovatsiooni toetava riigina.

Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Eestisse rajatav tugiteenuskeskus võib olla rahvusvahelise kontserni äritegevust toetav raamatupidamise-, finants-, personali- (välja arvatud tööjõu rendi), hankimise-, insener-tehnilise projekteerimise-, klienditoe- ja tehnilise teenuse (näiteks hoolduse ja remondi), ning infotehnoloogiaga seotud tugifunktsioonide täitmiseks (sealhulgas tarkvara ja riistvara arendamiseks) mõeldud keskus.

Innovatsiooniosak - Sihtgrupp: Alustav ja tegutsev ettevõtja. Kui teie ettevõte vajab arenduste käivitamiseks nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt, siis on EAS-i innovatsiooniosak mõeldud just teile.

Arendusosak - Sihtgrupp: Alustav ja tegutsev ettevõtja. Arendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal koos pädevate teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides.

Välismessitoetus - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Toetusega pakume Eesti ettevõtjatele tuge valdkondlikel messidel osalemiseks, et seeläbi tõsta ettevõtjate rahvusvahelist konkurentsivõimet, laiendada kontaktvõrgustikku ja suurendada ekspordivõimekust.

Ühisstendid rahvusvahelistel ärimessidel - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Riiklike ühisstendide korraldamisega aitab EAS Eesti ettevõtetel välisturgudel edu saavutada. Ühisstendid loovad meie ettevõtetele head võimalused uute kontaktide leidmiseks ning oma toodete ja teenuste otseturundamiseks sihtturu edasimüüjatele ja tarbijatele.

Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus - Sihtgrupp: Alustav ja tegutsev ettevõtja, avalik ja kolmas sektor. Rahvusvaheliste konverentside välisturundust ja kvaliteetset korraldust toetame selleks, et sõnum Eestist kui atraktiivsest reisisihist ning oluliste konverentside toimumiskohast jõuaks võimalikult paljude inimesteni ning tooks siia uusi külastajaid. Iga ööbiva väliskülastajaga kaasneb tulu meie teenindussektorile ning igal osalejal peab Eestist jääma mälestus, mis toob teda ja tema sõprusringkonda siia ka tulevikus.

Suursündmused - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja, avalik ja kolmas sektor. EAS toetab rahvusvahelisi spordi ja kultuuri suursündmusi selleks, et suurendada Eesti tuntust sündmuste toimumise sihtkohana, turundada suursündmusi välisturgudel, kasvatada Eesti majutusettevõtetes veedetud ööbimiste arvu ning suurendada majanduslikku mõju ettevõtetele ja sihtkohale.

Tootearenduse toetus - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja. Tootearenduse toetuse abil soovime julgustada tööstusettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena suureneb ettevõtja lisandväärtus ja müügikäive uutest toodetest

EASi toetatud projektide andmebaas

Tutvu ka EASi pakutavate teenustega

Eesti Töötukassa toetused ettevõtjale

Ettevõtluse alustamise toetuse eesmärk on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.

LEADER toetused ettevõtjale

Leaderi toetusskeemi erinevus teiste toetustega võrreldes on see, et maapiirkondadele antakse võimalus kohapeal otsustada toetuste jagamise üle. Eestis on moodustatud 24 kohalikku tegevusgruppi, kes on koostanud piirkondlikud arengustrateegiad, ja nende elluviimiseks saabki toetusi taotleda.

Valgamaal tegutseb 2 LEADER-gruppi:

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu pakutavad toetused

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja pakutavad toetused

PRIA toetused ettevõtjale

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) ülesandeks on riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Kalandusfondi toetuste ja turukorralduslike toetuste andmise korraldamine, seadusega ettenähtud põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine, nende andmete töötlemine ning analüüsimine.

KIK toetused ettevõtjale

Keskkonnainvesteeringute Keskuse põhitegevuseks on rahastada erinevaid keskkonnaprojekte nii Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast kui Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF), Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfondist (ESF). Samuti on KIKist võimalik taotleda sihtotstarbelist keskkonnalaenu soovitud projekti elluviimiseks.

Archimedes toetused ettevõtjale

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud - Sihtgrupp: Tegutsev ettevõtja.